Sådan investerer Norli Pension

Vores investeringsportefølje er fordelt på fem aktivklasser med forskellige karakteristika for forventet afkast og risiko.

De fem aktivklasser

 • Stats- og realkreditobligationer
 • Investment grade-obligationer (inklusive unoterede investeringer)
 • High yield-obligationer (inklusive unoterede investeringer)
 • Kapitalandele
 • Pengemarkedsplaceringer

Norli Pension vurderer, at det på nuværende tidspunkt ikke er hensigtsmæssigt at investere i andre aktivklasser som f.eks. aktier eller ejendomme.

Porteføljesammensætning

Opgjort til markedsværdi pr. 31. december 2021

Overordnede aktivklasser Strategisk aktivallokering Faktisk aktivallokering ekskl. tilsagn* Faktisk aktivallokering inkl. tilsagn*
Stats- og realkreditobligationer 68,0 % 82,5 % 73,9 %
Investment grade obligationer  20,0 % 3,9 % 5,9 %
High yield obligationer  10,0 % 7,9 % 14,5 %
Emerging markets obligationer 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Kapitalandele 0,0 % 3,1 % 3,1 %
Globale aktier (developed markets) 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Emerging markets aktier 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Private equity 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Infrastruktur 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Ejendomme 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Pengemarkedsplaceringer 2,0 % 2,1% 1,3 %
I alt 100,0 % 99,4 % 98,7 %

De faktiske tal summerer ikke til 100% som følge af, at markedsværdien af afdækning mv. er positiv.

* Afgivne, men ikke-trukne kapitaltilsagn

Ansvarlige investeringer

Selskabets seneste politik for ansvarlige investeringer er godkendt af bestyrelsen den 21/12-2021 og ligger til grund for denne beskrivelse. Politikken beskriver, hvordan bæredygtighedshensyn integreres i investeringerne, herunder at der skal tages hensyn til miljømæssige (Environment), sociale (Social) og ledelsesmæssige (Governance) forhold (ESG-faktorer til sammen) i forbindelse med selskabets investeringsaktiviteter, jf. eksempler nedenfor.

E. Eksempler på miljømæssige faktorer

 • Klimaforandringer og nedbringelse af CO2-udledning
 • Biodiversitet
 • Forbrug af råvarer, vand og energi 
 • Reduktion af affald

S. Eksempler på sociale faktorer

 • Menneskerettigheder
 • Arbejdstagerrettigheder og ligestilling
 • Arbejdsmæssig sundhed og sikkerhed
 • Forbrugerbeskyttelse og produktsikkerhed 
 • Personlig databeskyttelse og -sikkerhed

G. Eksempler på ledelsesmæssige faktorer

 • Gennemsigtighed
 • Bestyrelsessammensætning og uafhængighed
 • Bestikkelse og korruption 
 • Aggressiv skatteplanlægning

Baggrunden for denne beslutning er et ønske om, at selskabet dels skal bidrage til en positiv udvikling på disse områder og dels skal reducere risikoen for negative påvirkninger for selskabet som følge af ESG-relaterede hændelser.

Bestyrelsen fastsætter selskabets grænser for risici relateret til ESG-faktorer (ESG-risici). Bestyrelsen foretager en årlig risikoidentifikation og vurderer, at selskabets væsentligste eksponering er en negativ påvirkning af selskabets investeringsresultat, der skyldes idiosynkratiske hændelser i selskaber i investeringsportefølje baseret på ESG-faktorer (bæredygtighedsrisici).

Selskabets vurdering af, hvordan bæredygtighedsrisici gør sig gældende for forskellige type af investeringsaktiver er inkluderet som bilag. På nuværende tidspunkt vurderes bæredygtighedsrisikoen at være lav.

Selskabet integrerer bæredygtighedshensyn i investeringsaktiviteterne ved hjælp af en generel vurdering af hver investerings bæredygtighedsrisici og ved at anvende eksklusionslister. Eksklusionslisterne gælder både for internt og eksternt forvaltede investeringer, jf. dog undtagelsen nedenfor.

Eksklusionsliste for selskaber
i) Selskaber der producerer eller handler med produkter, som er ulovlige under dansk lov eller
ii) Selskaber med et betydeligt fokus på flg. områder (Bogstav i parentes henviser til listen i afsnit 1. Eventuelt tal i parentes angiver øvre grænse i andel af omsætning på koncern-niveau. Grønne obligationer mv. er undtaget.)

 • Udvinding eller produktion af elektricitet baseret på kul (E, 25%)
 • Udvinding af olie (E, 25%)
 • Produkter til personligt forbrug med genmodificerede organismer (E, 25%)
 • Skibsophugning (E, 0%)
 • Dyreforsøg med henblik på kosmetik (E, 25%)
 • Pelsdyravl samt fremstilling og/eller handel med pelsprodukter (E, 0%)
 • Spil & kasino (S, 0%)
 • Tobak og relaterede produkter som filtre osv. (S, 0%)
 • Alkohol til personligt forbrug (S, 25%)
 • Våben og ammunition (S, 25%)
 • Kontroversielle våben (miner, klyngebomber mv.) (S, 0%) 
 • Pornografi (S, 0%).

Eksklusionsliste for lande og selskaber

 • Lande eller selskaber, der er underlagt sanktioner af Danmark eller EU (G).

Eksklusionsliste for transaktioner

 • Transaktioner, som overvejende er drevet af aggressiv skatteplanlægning eller ikke er baseret på et reelt økonomiske rationale (G).

Undtagelse fra eksklusionslister

For at sikre, at selskabet fortsat kan opnå bred markedseksponering på den mest effektive måde, er investering i likvide markedsindeks undtaget af eksklusionslisterne.

Bestyrelsen modtager årlig en rapport om selskabets investeringsaktiviteter indeholdende

 • en opsummering af periodens investeringer og en vurdering af overholdelsen af rammerne for ESG-risici
 • en opsummering af selskabets investeringsportefølje sammenholdt med seneste sanktionslister fra Danmark og EU.

Bilag: Bæredygtighedsrisici

Selskabets vurdering af, hvordan bæredygtighedsrisici gør sig gældende for de væsentligste typer af investeringsaktiver i selskabets investeringsportefølje er som følger:

Stats- og realkreditobligationer
En væsentlig del af selskabets portefølje består af stats- og realkreditobligationer, primært danske realkreditobligationer. Disse obligationer er blandt andet sikret ved første prioritets-pant og har begrænsninger på belåningsgraden på udlånstidspunket. De underliggende lån er derudover diversificeret på geografi og ejendomstyper. Endelig har selskabets portefølje en relativt kort gennemsnitlig løbetid på under 5 år. Det vurderes derfor, at risikoen for tab som følge af manglende tilbagebetaling (indenfor obligationernes løbetid) som følge bæredygtighedsrisici (primært miljømæssige faktorer, jf. ovenfor) er minimal.

Kredit til virksomheder
Selskabet investerer i lån til og obligationer udstedt af mindre virksomheder inden for en række sektorer. En del af disse virksomheder er som udgangspunkt eksponerede mod bæredygtighedsrisici, f.eks. kan efterspørgslen efter et produkt falde/bortfalde som følge af øget fokus på bæredygtighed blandt kunderne, eller markedet for et produkt kan blive helt/delvist overtaget af et nyt og mere bæredygtigt alternativ. Begge dele kan medføre en øget risiko for, at virksomheden ikke vil være i stand til at tilbagebetale gælden samt, at værdien af eventuelt pant vil være faldet betydeligt og ikke dækker gælden. Selskabet søger ved hjælp af rammer for bæredygtighedsrisici, porteføljediversifikation samt kort til mellemlang løbetid for lånene at begrænse de samlede bæredygtighedsrisici for disse aktiver.

Finansiering af infrastrukturprojekter
Selskabet investerer i lån til større europæiske infrastrukturprojekter inden for en lang række sektorer. En del af disse projekter er som udgangspunkt eksponerede mod bæredygtighedsrisici, f.eks. som følge af teknologisk udfasning. Løbetiden på disse lån er derudover typisk mellemlang. Begge dele kan medføre en øget risiko for, at projektet ikke vil være i stand til at tilbagebetale gælden samt, at værdien af eventuelt pant vil være faldet betydeligt. Selskabet søger ved hjælp af rammer for bæredygtighedsrisici samt porteføljediversifikation at begrænse de samlede bæredygtighedsrisici for disse aktiver.

Ejendomsfinansiering
Selskabet investerer i ejedomsfinansiering, herunder finansiering af ejendomsudvikling. Løbetiden på denne finansiering er er typisk kort. Det vurderes derfor, at risikoen for tab som følge af manglende tilbagebetaling indenfor lånenes løbetid som følge bæredygtighedsrisici (primært miljømæssige faktorer, jf. ovenfor) er minimal.

Fungerer hjemmesiden ikke?


Vi kan se, at du bruger Internet Explorer. Du kan derfor opleve, at der er noget her på siden, der ikke fungerer, som det skal. Vi udvikler nemlig ikke længere norlipension.dk til at understøtte Internet Explorer. Årsagen er, at Microsoft ikke har opdateret programmet siden 2019. Det betyder, at hverken funktionaliteten eller sikkerheden er tilfredsstillende.

Brug en anden browser
Vi anbefaler, at du bruger en af disse browsere:

Oplever du problemer med vores hjemmeside, er du altid velkommen til at ringe til os på 70 12 12 24.